Segons diu la RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018,  d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant, aquest és
el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l’àmbit competencial de la província d’Alacant.