Què són

Un AMPA una entitat d'intervenció ciutadana en la qual s'integren voluntàriament mares i pares d'alumnes i la finalitat és:

COM S'ORGANITZEN

Les AMPAS poden unir-se en Federacions, les quals poden organitzar-se en Confederacions. Les AMPAS dels col·legis d'Alacant poden federar-se en FAPA – Alacant, de manera que passen a integrar-se en Confederació Gonzalo Anaya.

FAPA I CONFEDERACIÓ

Article 11. La participació dels pares d'alumnes dels centres públics en els Consells Escolars a què es refereix la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1984, de 31 desembre, i altres normes concordants, podrà realitzar-se a través de les Federacions i Confederacions d'Associacions de Pares d'Alumnes, en la forma que estableixin les disposicions d'organització i funcionament d'aquests consells.

DECRET 126/86 CV SOBRE PARTICIPACIÓ I ATRIBUCIONS D’AMPA, FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

FINALITATS DE LES AMPA:

  • Assistir als pares / mares / tutors
  • Col·laborar en les activitats educatives
  • Promoure i facilitar la participació dels pares en la gestió dels centres
  • Facilitar la representació
  • Vetllar pels drets dels alumnes
  • Promoure i organitzar activitats extraescolars i complementàries
  • Representar els interessos dels pares

LLEI D'ASSOCIACIONS 2002, LLEI 14/2008 D'ASSOCIACIONS CV I DECRET 126/86 CV SOBRE PARTICIPACIÓ I ATRIBUCIONS AMPA, FEDERACIONS I CONFEDERACIONS