Consell Escolar Valencià

El Consell Escolar Valencià és el màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana.

Funcions

Com a òrgan de consulta, ha d'intervenir preceptivament en els aspectes i els assumptes que afectin l'esmentada programació general de l'ensenyament. Per aquesta mateixa condició de consulta, el CEV, a iniciativa pròpia, podrà elevar a l'Administració educativa propostes en relació amb altres aspectes educatius.

Composició

 • Onze representants del professorat, (set de centres públics i quatre a centres privats)
 • Huit representants dels pares i les mares de l'alumnat, (cinc del sector públic i tres de l'privat).
 • Quatre representants de l'alumnat (tres de centres públics i un de centres privats).
 • Un o una representant del personal administratiu i de serveis
 • Dos representants dels titulars dels centres privats,
 • Dos representants de les organitzacions sindicals de treballadors i treballadores
 • Dos representants de les organitzacions empresarials més representatives
 • Un o una representant de les entitats locals, designat o designada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
 • Tres representants de les universitats de la Comunitat Valenciana, (dos correspondran a les universitats públiques i un o una a les privades.
 • Tres personalitats de reconegut prestigi en el camp de l'educació.
 • Nou representants de l'administració educativa autonòmica,
 • Tres representants del personal que exerceixi funcions de formació del professorat
 • El president o la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • El síndic o la defensora del discapacitat de la Comunitat ValencianaTres representantes de los directores y las directoras de centros educativos no universitarios, (dos serán de centros públicos y uno o una de centros privados).
 • Tres inspectors i inspectores d'educació,
 • Un o una representant del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
 • Un o una representant del personal de la Unitat d'Educació per a la Salut,
 • Un o una representant del personal amb funcions vinculades amb la integració de l'alumnat procedent d'altres països.

DECRETO LEGISLATIVO DE 16 DE ENERO DE 1989, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA