Consell Escolar Municipal

Òrgan col·legiat consultiu i de participació democràtica en la programació i control de l'ensenyament de nivell no universitari

Elecció de representants

La composició i forma de designació o elecció dels membres dels Consells Escolars Municipals serà la següent::

 • El president, que serà l'alcalde de l'Ajuntament o regidor en qui delegui.
 • Professors i personal administratiu i de serveis de Centres Escolars del Municipi, designats per les seves organitzacions sindicals o associacions, (almenys el trenta per cent del total de membres del Consell).
 • Pares d'alumnes i alumnes de Centres escolars del Municipi, designats per les organitzacions o associacions, sempre que estiguin constituïdes, en atenció a la seua representativitat (almenys el trenta per cent del total de membres del Consell).
 • Un regidor delegat de l'Ajuntament.
 • Directors de Centres públics del Municipi, elegits per i entre ells.
 • Titulars de Centres privats del Municipi, elegits per i entre ells.
 • Representants d'associacions de veïns del Municipi designats per aquestes, en proporció a la seva representativitat.
 • Representants de l'Administració educativa, designats pel director territorial de Cultura i Educació, (que no excedeixi el deu per cent del total de membres del Consell).
 • Representants de les organitzacions sindicals més representatives.

El nombre màxim de components, exclòs el President, serà de trenta.

Funcions

 • Determinar els llocs escolars que s'han de crear, substituir o suprimir dins de la localitat per aconseguir l'accés de tota la ciutadania a nivell educatiu i cultural que els permeten la seva realització personal i social.
 • Planificació i admissió de l'alumnat en el municipi amb la finalitat d'afavorir l'ocupació real de les places escolars i així millorar el rendiment educatiu.
 • Desenvolupar les accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l'alumnat.
 • Fixar els criteris per a l'emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics de la ciutat.
 • Promoure activitats per millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica i amb els principis de l'escola activa per anar tendint a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria.
 • Establir els criteris per a la dotació de pressupostos municipals destinats als centres i per a l'ampliació de plantilles dels centres.
 • Presentar propostes de convenis i acords de competències delegades a què millores la qualitat del servei educatiu dins l'àmbit del municipi.

DECRET 111_1989 CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS I DE DISTRICTE