Consell Escolar de Centre

Es la máxima autoridad del centro y un organismo de participación democrática en la gestión y toma de decisiones

El Consell Escolar del centre tindrà les següents competències:

 • Avaluar els projectes i les normes.
 • Avaluar la programació general anual del centre.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats.
 • Participar en la selecció del director del centre. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 • Informar sobre l'admissió d'alumnes.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atinguin a la normativa vigent ... .podrá revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures oportunes.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació, la resolució pacífica de conflictes, i la prevenció de la violència de gènere.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar.
 • Informar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 • Elaborar propostes i informes.

Composició

La composició del Consell Escolar de Centre depèn de les unitats del mateix i està regida per ART. 127 LOMCE BOE-A-2013-12886

 • Pares y marres
 • Alumnes
 • Professors
 • Personal laboral
 • Representants de l’Ajuntament
 • Equip Directiu